Condicions de compra

Preu
Tots els preus establerts a la web inclouen IVA. Els preus són susceptibles de variació.

Es podran modificar els catàlegs i les llistes de preus en qualsevol moment, sense avís previ amb l’objecte de tenir informat puntualment el client d’aquests canvis mitjançant la seva publicació a la web.

Els productes sol·licitats es facturaran als preus en vigor en el moment de la realització de la comanda, incloent-hi les promocions vigents que puguin ser aplicables.

Els preus dels productes no inclouen les despeses d’enviament de la comanda les quals s’afegiran a l’import dels productes sol·licitats i perquè els pugui conèixer s’indicaran de forma prèvia abans que el client procedeixi al pagament del pedi i hauran de ser abonats pel client tret que s’indiqui el contrari.

Pagament
El client podrà utilitzar com a mitjà de pagament els mitjans establerts abans de finalitzar la comanda havent d’introduir les dades sol·licitades per les entitats gestores dels mitjans de pagament.

La venda es formalitzarà quan La Llavor del Canvi hagi acceptat la comanda i ha rebut de forma fefaent el pagament de la totalitat de l’import de la compra, llevat dels casos que la modalitat seleccionada sigui el pagament contra reemborsament.

Llavor del Canvi es reserva el dret a anul·lar les comandes que tinguin caràcter fraudulent o que s’hagin pogut fer amb dades falses.

El client serà responsable dels danys generats a Llavor del Canvi oa tercers per l’ús il·legítim dels mitjans de pagament i de la manca de veracitat de les dades facilitades a Llavor del Canvi

Lliurament
Els productes que s’ofereixen a través de la web estan disponibles per enviar-los a tot el territori peninsular espanyol (consulteu preus d’enviament per a Illes Balears i Canàries).

Llevat que hi hagi un acord en contra els productes es lliuraran en els terminis indicats a partir de l’endemà del cobrament efectiu de la comanda, excepte en els casos en què la modalitat de pagament seleccionada sigui el pagament contra reemborsament.

Quan a la comanda hi hagi diversos productes, l’enviament dels mateixos podrà ser realitzat en diversos lliuraments, llevat que hagi estat requerida pel client, específicament, i acceptada per Llavor del Canvi un únic lliurament.

Els lliuraments es faran dins el termini establert. Això no obstant, en cas que això no sigui possible s’oferirà al client un nou termini de lliurament. En cas que el client no accepti el nou termini, es realitzarà el reemborsament de l’import abonat.

S’entendrà produït el lliurament quan el client o una altra persona designat per ell adquireixi la possessió dels productes enviats.

És obligació del client comprovar i verificar l’estat en què es troben els productes lliurats en el mateix moment en què es reben i exposar, en aquell moment, al document de justificant de lliurament del transportista o de notificar de forma immediata a Llavor del Canvi la falta d’algun dels productes sol·licitats, els possibles trencaments, descosits, taques o altres danys evidents que puguin tenir els productes lliurats o l’embalatge dels mateixos.

Devolucions
En cas que no desitgi l’article que hagi rebut pot comunicar-nos que voleu tornar-ho en un termini de 14 dies naturals comptats des de l’endemà que el va rebre al domicili indicat per al lliurament de la comanda.

Els costos de devolució seran a càrrec seu.

Per comunicar-nos que voleu tornar un article o la comanda completa ens ho ha de comunicar a través d’aquesta adreça de correu electrònic lallavordelcanvi@gmail.com 

En cas que el client decideixi tornar els productes, haurà d’enviar-los a l’adreça indicada més amunt correctament embolicats i assenyalat per fora o per dins del paquet, a les observacions del justificant d’enviament o de qualsevol altra forma clarament visible el nom, els cognoms i la referència o número de la comanda a través de l’empresa que el client decideixi abonar a càrrec seu les despeses que corresponguin. Un cop els hagi enviat ens haurà de remetre un justificant de l’enviament. La Llavor del Canvi no serà responsable de la pèrdua o deteriorament que pugui patir el paquet retornat, i serà responsabilitat de l’empresa contractada pel client.

Un cop el rebem comprovarem l’estat en què es troba i si no tenen cap trencament, taca ni cap altre defecte diferent del que prèviament ens hagi comunicat procedirem a tornar-li l’import del producte i les despeses de tramesa, en cas que els hagi pagat quan va fer la comanda.

Si dins de la mateixa comanda estaven inclosos diversos productes i només en retorna algun, la devolució de les despeses d’enviament es realitzarà parcialment en funció del nombre d’articles retornats i els que hi hagi a la comanda.

Si el producte que ha rebut no és ell que sol·licito o té algun defecte o trencament si us plau us preguem que feu unes fotos mitjançant les quals es pugui comprovar l’error o defecte i ens ho comuniqui com més aviat millor a través adreça de correu electrònic lallavordelcanvi@gmail.com  perquè li indiquem com podem recollir-lo i enviar-ne un altre o fer-ne el reemborsament, en cas que ens disposem del mateix producte al nostre magatzem.

Si voleu canviar l’article que heu rebut per un altre també ho podeu fer comunicant-nos-ho a la mateixa adreça d’email lallavordelcanvi@gmail.com. En cas que el nou article que desitgeu que us envieu-nos tingueu un preu diferent de l’inicial, us farem el corresponent reemborsament o us sol·licitarem que aboneu la diferència, en qualsevol cas, us cobrarem les despeses d’enviament del nou article.

Les fotografies i informació publicades poden tenir lleugeres variacions amb el producte de la web però sense afectar-ne l’ús i la funció a complir.

Els preus publicats podran ser modificats sense avís previ.
Les fotografies i informació publicades poden no correspondre’s completament amb el producte de la web.
Si la devolució realitzada no es deu a fallades al producte, el client haurà de fer-se càrrec amb les despeses de tramesa.

Carret de compra0

Cart